LUNSAY ALUBIJIDNON
Lunsay kaming Alubijidnon
Kansang baruganan maligdong
Lungsodnon lonlon malinawon
Lungsodnon mga makugihon
Mga Kaliwat masaligan
Anak sa mga ginikanan
Lungsodnon nga makiangayon
Lunsay nga Alubijidnon
Chorus:
Magusa ta among mga igsoon
Sa kalipay, kasakit atong bug-uson
Bisan sa kangit-ngit sa kagabhi-on
Lunsay nga Alubijidnon
Kaming mga Alubijidnon
May katakus, mapa-ubsanon
Mahal namong lungsod natawhan
Amo gayong pagasilbihan
Busa ato nga alagaran
Mahalon ug atong ampingan
Lungsodnon nga maki – angayon
Lunsay nga Alubijidnon (chorus)
Lungsodnon nga ma-alamon
Lungsodnon nga makugihon
Lungsodnon nga maki – angayon
Lunsay nga Alubijidnon